ติดต่อพวกเรา

Unika Electronic Co., Ltd

  • 6F, No.168, Xin-Hu 2nd Rd. Nei-Hu District, Taipei City. 11494. Taiwan (R.O.C.)
  • Tel:+886 2 2793-3017
  • Fax:+886 2 2792-8264
  • Email: unika@unika.com.tw

Factory in Miaoli

  • No.434, Zhonghua Rd., Toufen City, Miaoli County 351, Taiwan (R.O.C.)
    Tel:+886 37-623299
  • Fax:+886 2 2792-8264
  • Email: unika@unika.com.tw

ติดต่อพวกเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคําแนะนําใดๆเก่ียวกบผลิตภัณฑ์หรือเนืั้อหาเว็บไซต์ของเรากรุณาให้้อมูลติดต่อของท่านไว้ี่ี่เราํการติดตจะท่อกบทั่านโดยเร็วที่สุ!